Măsura M7/1B

“Consolidarea capitalului social”

 

Conform analizei SWOT, unele dintre principalele puncte slabe ale teritoriului GAL ATBN le reprezintă lipsa capitalului social, atât al celui de tip bonding, cât și a celui de tip bridging - în interiorul comunității, dar și între comunitate și exterior. Consolidarea acestui tip de capital, așa cum reiese și din raportul de cercetare calitativă, ar crește oportunitățile de valorificare a produselor locale agroalimentare și a serviciilor turistice existente în teritoriu. Din toate cele trei focus grupuri la baza cărora stă cercetarea sociologică calitativă, reiese că inițiativa "salvatoare" poate să vină din exterior, atitudine specifică comunităților rurale care justifică necesitatea activității de animare/facilitare comunitară, sprijinită în cadrul acestei măsuri.

Obiectiv specific al măsurii M7/1B: Creșterea calității vieții în teritoriul GAL ATBN prin consolidarea capitalului social, integrarea socială a grupurilor vulnerabile, revitalizarea patrimoniului local și modernizarea serviciilor de bază și a infrastructurii la scară mică.

Obiective de dezvoltare rurală 1 și 3: favorizarea competitivității agriculturii, respectiv obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 lit. a) și c).

Măsura M7/1B contribuie la Prioritatea 1"Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale", la Prioritatea 3"Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură" și la Prioritatea 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale", prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art.35 "Cooperare" din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei mai bune gestionări a mediului și al unei performanțe de mediu mai bune.

Secundar, măsura M7/1B contribuie la domeniile de intervenție 3AÎmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimnetar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale și  6BÎncurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: de inovare și mediu, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Inovare: în cadrul acestei măsuri sunt finanțate proiecte pilot care prevăd dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol și alimentar. Totodată, prin M7/1B sunt sprijinite activități inovatoare de modernizare a furnizării serviciilor turistice în rețea sau acțiuni de reducere a riscului excluziunii pentru anumite grupuri vulnerabile prin implicarea lor în agricultura socială.

Mediu: prin finanțarea investițiilor în crearea piețe locale, investiții ce reduc consumul de combustibil necesar transportului produselor.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M7/1B "Consolidarea capitalului social" este complementară cu măsura M1/2A "Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local", cu măsura M2/2B "Tineri fermieri și ferme mici", cu măsura M3/6A "Diversificarea activităților neagricole", cu măsura M4/6A "Modernizarea activităților neagricole", cu măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN" și cu măsura M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților".

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M7/1B "Consolidarea capitalului social"  împreună cu măsura M1/2A "Diversificarea activităților neagricole" contribuie la îndeplinirea Priorității 3 "Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură", prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. Totodată, măsura M7/1B "Consolidarea capitalului social" contribuie la îndeplinirea Priorității 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale", prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, împreună cu măsurile: M3/6A "Diversificarea activităților neagricole", M4/6A "Modernizarea activităților neagricole", M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN" și M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților".

Lansarea apelului de selecție Măsura M7/1B– Consolidarea capitalului socialM19.2(M7/1B) - 02/21 – 12.03.2021- Publicat in 19.01.2021

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

 Documente aferente sesiunii 2_2021 (01.02.2021 -  12.03.2021).

 

Prelungirea apelului de selecție Măsura M7/1B– Consolidarea capitalului social -  M19.2(M7/1B) - 01/20 – 31.08.2020- Publicat in 26.08.2020

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>>FIȘA MĂSURII M7/1B - Actualizată_2, Publicat 05.02.2020

>>FIȘA MĂSURII M7/1B - Actualizată

>>FIȘA MĂSURII M7/1B


Lansarea apelului de selecție Măsura M7/1B– Consolidarea capitalului social -  M19.2(M7/1B) - 01/20 – 31.08.2020- Publicat in 19.06.2020

>> Descarca apel de selectie simplificat

>> Descarca Apel de selectie detaliat

 

 Documente aferente sesiunii 1_2020 (03.07.2020 -  31.08.2020).


 

  Str. Republicii nr. 124
  Orașul Rupea, Județul Brașov
  România
  Tel: 0784/298864
         0784/298863
  Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
  Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
  Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.