Măsura M5/6B

“Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN”

Conform analizei diagnostic și analizei SWOT, teritoriul GAL Asociația Transilvană Brașov Nord se remarcă printr-un valoros patrimoniu cultural (biserici fortificate, castele, cetăți, arhitectură tradițională, obiceiuri, tradiții, meșteșuguri locale, peisaj arhitectural sătesc) care este insuficient pus în valoare și care, din păcate, este în pericol de a se pierde, fapt ce poate conduce la pierderea identității culturale a satelor. La acesta se adaugă un număr mare de arii naturale protejate Natura 2000 și pajiști cu valoare naturală ridicată, în care sunt necesare intervenții de conservare, acțiuni de conștientizare, punere în valoare și promovare.

Conservarea acestui patrimoniu este necesară atât pentru păstrarea identității culturale a zonei, cât și pentru a beneficia de oportunitățile de dezvoltare turistică a teritoriului. În strânsă corelare cu patrimoniul cultural și natural se află infrastructura turistică și de agrement de uz public, care vine ca o acțiune complementară, de punere în valoare a patrimoniului existent, adaptat specificului local și cu impact limitat asupra mediului.

În urma elaborării analizei SWOT, un punct slab al capitolului Teritoriu și populație este reprezentat de slaba dezvoltare a infrastructurii de bază - lipsa piețelor locale, a punctelor de sacrificare a animalelor, deși majoritatea populației se ocupă cu creșterea animalelor. Susținerea tuturor acestor tipuri investiții va contribui la creșterea calității vieții în teritoriul GAL ATBN.

Obiectivele specifice ale măsurii 5/6B: Creșterea calității vieții în teritoriul GAL ATBN prin consolidarea capitalului social, integrarea socială a grupurilor vulnerabile, revitalizarea patrimoniului local și modernizarea serviciilor de bază și a infrastructurii la scară mică.

Obiective de dezvoltare rurală 2 și 3: asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 lit. b) și c).

Măsura 5/6B contribuie la Prioritatea 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale" și la Prioritatea 5 "Promovarea utilizării eficiente a resurselor și spijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic" prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 "Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale" din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6 B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivul transversal ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare și  mediu.

Inovare: prin această măsură se va putea finanța pentru prima dată în teritoriul GAL restaurarea patrimoniului valoros local care nu este inclus în Lista Monumentelor clasa a si b, cu respectarea tehnicilor și materialelor tradiționale, locale. Totodată, vor putea fi finanțate proiecte care propun servicii inovative care să contribuie la îmbătrânirea activă sau alternative la transportul public.

Mediu: proiectele vor urmări diminuarea/limitarea efectelor negative asupra mediului. Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; modernizarea activităților prin dotarea cu tehnologii și echipamenete cu un consum redus de energie; restaurarea ecosistemelor naturale, inclusiv ale siturilor HNV; valorificare oportunităților de a utiliza resurse locale și materiale ușor degradabile pentru reducerea nivelului de poluare în cazul construcțiilor (poluarea aerului, apei, solului).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN" este complementară cu Măsura M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților".

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL" contribuie împreună cu M3/6A "Diversificarea activităților neagricole", M4/6A "Modernizarea activităților neagricole", M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților" la îndeplinirea" Priorității 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale", prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.


Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>>FIȘA MĂSURII M5/6B


Str. Republicii nr. 124
Orașul Rupea, Județul Brașov
România
Tel: 0268/470505
Fax: 0268/470504
Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.