Măsura M3/6A

Diversificarea activităților neagricole

La nivelul anului 2014, în teritoriul GAL doar puțin peste 5% din populație era salariată în cadrul unor societăți comerciale locale, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică. Dintre aceștia, 64% figurau în cadrul unor întreprinderi din orașul Rupea și în comuna Hoghiz, unde se concentrează mai multe firme, care sunt și cei mai mari angajatori din teritoriu. În majoritatea localităților din teritoriu, numărul de întreprinderi înregistrate este între 5 și 24 per localitate, principalul sector în care activează fiind comerțul (cu amănuntul în magazine nespecializate sau magazine mici specializate cu vânzare de diverse produse alimentare sau nealimentare).

Așa cum reiese și din analiza SWOT, lipsa posibilităților de angajare în domeniul non-agricol, determină un grad mare de ocupare a populației în agricultura de subzistență.

Pentru această categorie, o oportunitate atractivă o constituie dezvoltarea agroturismului, în contextul existenței unui bogat patrimoniu natural, cultural, al lipsei poluării și al amplasării teritoriului pe o rută turistică importantă - Brașov-Sighișoara. 

Deopotrivă, în lista oportunităților pentru economia locală se află, înființarea de activități non-agricole (servicii/producție) în contextul în care paleta serviciilor oferite în teritoriu, atât pentru actorii locali, cât și pentru turiști este restrânsă și există resurse locale neutilizate care pot constitui materie primă pentru activități productive.

  Sprijinirea creării microîntreprinderilor neagricole va genera noi locuri de muncă, preluând din surplusul forței de muncă din domeniul agricol. Totodată, diversificarea serviciilor va crește atractivitatea zonei și va diminua riscul migrației populației tinere către orașe.

Obiectiv specific al măsurii M3/6A: Dezvoltarea durabilă a economiei locale prin valorificarea responsabilă a resurselor locale, diversificarea serviciilor și produselor și crearea de locuri de muncă.

Obiective de dezvoltare rurală 3 și 2: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, respectiv asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 lit. b) și c).

Măsura M3/6A  contribuie la Prioritatea 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale" și la Prioritatea 5 "Promovarea utilizării eficiente a resurselor și spijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic" prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art.19 "Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor" din Reg. (UE) nr. 1305/2013, mai exact alin. 1, lit. (a) ajutor la înființarea de întreprinderi, punctul (ii) activități neagricole în zone rurale.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă. Secundar, măsura contribuie și la Domeniul de intervenție 5C Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare; mediu și climă;

Inovare: Prin măsură se vor sprijini investițiile în activități de servicii sau producție care nu există la nivelul teritoriului, în tehnologii și echipamente cu caracter inovator.

Mediu și climă: proiectele vor avea ca scop diminuarea/limitarea efectelor negative asupra mediului. Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; finanțarea și prioritizarea activităților productive care folosesc resurse locale neutilizate până în prezent; modernizarea activităților prin dotarea cu tehnologii și echipamenete cu un consum redus de energie.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M3/6A "Diversificarea activităților neagricole este complementară" cu măsura M1/2A "Modernizarea activităților neagricole", cu măsura M2/2B "Tineri fermieri și ferme mici", cu măsura M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN" și cu măsura M7/1B "Consolidarea capitalului social".

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M3/6A "Diversificarea activităților neagricole" contribuie împreună cu măsurile M4/6A "Modernizarea activităților neagricole", M5/6B "Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN", M6/6B "Investiții în infrastructură socială și pentru incluziunea minorităților" la îndeplinirea Priorității 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale", prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.


Descarcă documentele utile pentru potențialii beneficiari:

>>FIȘA MĂSURII M3/6A

>> Ghid consultativ M3/6A


 

  Str. Republicii nr. 124
  Orașul Rupea, Județul Brașov
  România
  Tel: 0268/470505
  Fax: 0268/470504
  Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România
  Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
  Toate informaţiile privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală furnizate prin această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine celor care l-au iniţiat.